Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets Tickets

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en deelname aan door Stichting KEI georganiseerde evenementen, activiteiten en manifestaties die voor KEI-lopers en KEI-leiders open staan of toegankelijk zijn.

1.2 Onder Stichting KEI wordt in deze voorwaarden verstaan de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van Stichting KEI en iedere door het Algemeen Bestuur en/of het Dagelijks Bestuur van Stichting KEI gemachtigde medewerker van Stichting KEI.

1.3 Onder een KEI-loper wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (aspirant-) student voor een opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, de AVAG, HBO Nederland en Stenden Hogeschool Groningen die zich als KEI-loper heeft aangemeld.

1.4 Onder een KEI-leider wordt in deze voorwaarden verstaan een door Stichting KEI aangewezen vrijwilliger, altijd een ouderejaarsstudent, die door Stichting KEI aangewezen KEI-lopers begeleidt gedurende de KEI-week.

1.5 Onder een evenement wordt in deze voorwaarden verstaan iedere door Stichting KEI georganiseerde activiteit of manifestatie die voor KEI-lopers en KEI-leiders open staat of toegankelijk is.

Artikel 2. Toegang

2.1 E-tickets of andersoortige toegangsbewijzen worden na aankoop niet teruggenomen.

2.2 De toegang tot een evenement staat voor KEI-lopers en KEI-leiders open op vertoon van een door Stichting KEI verstrekte polsband. De kleur van de polsband bepaalt of de toegang tot een evenement of een deel daarvan voor de houder van de polsband open staat.

2.3 Er ontstaat geen aanspraak van KEI-lopers op (gedeeltelijke) restitutie van aan de KEI-week verbonden inschrijvingskosten indien het voor de KEI-loper niet mogelijk is om deel te nemen aan de KEI-week.

2.4 In het geval een evenement dat voor KEI-lopers en KEI-leiders heeft opengestaan geen doorgang vindt, of in het geval het bepaalde in artikel 2.5 zich voordoet, ontstaat geen aanspraak van KEI-lopers op (gedeeltelijke) restitutie van aan de KEI-week verbonden inschrijvingskosten.

2.5 De aanspraak op toegang tot een evenement komt te vervallen indien door of namens Stichting KEI wordt vastgesteld dat het maximaal aantal aanwezigen bij een evenement is bereikt.

2.6 Indien de veiligheidsregio Stichting KEI adviseert om een minimumleeftijd te hanteren onder de KEI-lopers, is het Stichting KEI toegestaan de reeds ingeschreven KEI-lopers, die niet aan de geadviseerde minimum leeftijd voldoen, te weren. Stichting KEI is verplicht om het ontvangen bedrag van deze KEI-lopers te restitueren. 

2.7 De door Stichting KEI uitgereikte polsband blijft eigendom van Stichting KEI. Het houderschap is strikt persoonlijk. Het is de houder van de polsband niet toegestaan de polsband aan een ander over te dragen. Een polsband die niet meer aaneengesloten is, is niet langer geldig. De KEI-loper kan op vertoon van de verbroken polsband op het KEI-pand een geldig exemplaar krijgen.

2.8 Een KEI-loper en een KEI-leider zijn verplicht de polsband ter gelegenheid van een evenement op eerste verzoek te tonen aan Stichting KEI en aan beveiligingsmedewerkers.

 

Artikel 3. Overige verplichtingen

3.1 Het is KEI-lopers en KEI-leiders verboden glaswerk, blik, vuurwerk, (vuur-)wapens, gevaarlijke voorwerpen, drugs en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt.

3.2 KEI-lopers en KEI-leiders zijn verplicht zich bij evenementen te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Stichting KEI, de exploitanten van de manifestatie waar het evenement wordt gehouden, de beveiligingsmedewerkers, de brandweer en andere bevoegden. De KEI-loper of KEI-leider die zich niet houdt aan de voorschriften en/of aanwijzingen, of die zich schuldig maakt aan gevaarzetting, dronkenschap, bedreiging en/of geweld kan de toegang tot het evenement ontzegd worden.

3.3 KEI-lopers en KEI-leiders zijn verplicht bij het betreden van een evenement medewerking te verlenen aan fouillering door beveiligingsmedewerkers.

3.4 KEI-lopers en KEI-leiders zijn verplicht zich te houden aan de ter plaatse van een evenement geldende rookverboden.

3.5 Een KEI-loper of een KEI-leider is verplicht zich tijdens een evenement op eerste verzoek van de in het tweede lid bedoelde personen en instanties te identificeren om genoemde personen en instanties te kunnen laten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcoholische dranken aan personen onder de leeftijdsgrens van achttien jaren.

3.6 Het is KEI-loper en KEI-leider die jonger is dan achttien jaren verboden alcoholhoudende dranken te nuttigen en/of te kopen.

3.7 Het is KEI-lopers en KEI-leiders zonder nadrukkelijke toestemming van Stichting KEI niet toegestaan ter gelegenheid van een evenement promotieactiviteiten, al dan niet met een zakelijk of een ideëel karakter, te verrichten.

 

Artikel 4. Overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot ziekte of afzegging van de artiest, niet of niet tijdig presterende leveranciers, staking, brand, epidemie, weersomstandigheden, bevoegd gegeven lasten en instructies et cetera, heeft Stichting KEI het recht een evenement te verschuiven naar een latere datum of tijdstip dan wel te annuleren.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid en schade

5.1 Stichting KEI is aansprakelijk voor directe schade die een KEI-loper of een KEI-leider lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Stichting KEI toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking de schade waartegen Stichting KEI verzekerd is en die door de verzekeraar wordt vergoed.

5.2 Een KEI-loper en een KEI-leider is aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van, of in verband met (de op- en afbouw van) het evenement, toegebracht door de KEI-loper en/of de KEI-leider aan andere bezoekers van het evenement, medewerkers en zaken van Stichting KEI of van door Stichting KEI ingehuurde derden, aan de locatie en toebehoren van het evenement en aan alle zaken die zich in verband met het evenement op de locatie van het evenement bevinden. KEI-loper en KEI-leider zullen Stichting KEI vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor KEI-loper en/of KEI-leider ingevolge deze bepaling aansprakelijk is.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

Stichting KEI is gerechtigd om ter gelegenheid van een evenement foto en/of filmopnames te maken ten behoeve van openbaarmakingen met een promotioneel karakter. Door het betreden van de locatie van het evenement geeft een KEI-loper en een KEI-leider Stichting KEI toestemming voor openbaarmakingen met genoemd karakter.

 

Artikel 7. Slotbepaling

Alle geschillen die tussen Stichting KEI en een KEI-loper en/of een KEI-leider naar aanleiding van een KEI-evenement ontstaan zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland, met toepassing van het Nederlands recht.

 

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Stichting Kommissie Eerstejaars Introductie op 27-03-2014.

Gewijzigd door het Algemeen Bestuur van Stichting Kommissie Eerstejaars Introductie op 05-06-2020.